STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW PROGRAMU KLASA


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Art. 1
§ 1. Tworzy się „Stowarzyszenie Absolwentów Programu Klasa”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
§ 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
§ 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy brali udział w projekcie społeczno – edukacyjnym „Klasa” (uprzednio „Klasa BGŻ”), prowadzonym przez Fundację BGŻ BNP Paribas (uprzednio Fundację BGŻ).

Art. 2
§ 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2. Siedzibą Stowarzyszenia oraz jego organów jest Warszawa.

Art. 3
Użyte w niniejszym Statucie określenia należy rozumieć w następujący sposób:
1) Bank – oznacza Bank BGŻ BNP Paribas z siedzibą w Warszawie.
2) Fundacja – oznacza Fundację BGŻ BNP Paribas z siedzibą w Warszawie, odpowiedzialną m.in. za nadzór organizacyjny i finansowy nad projektem społeczno-edukacyjnym „Klasa BGŻ”.
3) Projekt – oznacza projekt społeczno – edukacyjny „Klasa”, realizujący ideę wyrównywania szans edukacyjnych uzdolnionych absolwentów gimnazjów pochodzących z niezamożnych rodzin i środowisk.

 


ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA


Art. 4
Celem Stowarzyszenia jest:
1) promocja idei Projektu, w szczególności idei wyrównywania szans edukacyjnych zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin i środowisk oraz podejmowanie działań na rzecz rozszerzania i/lub doskonalenia Projektu,
2) realizacja wybranych zadań społecznie użytecznych (głównie w sferze kultury i edukacji),
3) integracja Członków Stowarzyszenia,
4) utrzymywanie stałych kontaktów z Bankiem i Fundacją oraz udział w realizacji inicjatyw społecznych podejmowanych przez Bank oraz Fundację.

Art. 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) propagowanie założeń Projektu w macierzystych środowiskach i szkołach,
2) współudział w rekrutacji kandydatów do Projektu, działalność informacyjną, inicjowanie i organizowanie spotkań wyjaśniających,
3) współudział w sprawowaniu przez Fundację opieki nad wybranymi placówkami oświatowo – wychowawczymi,
4) organizowanie uroczystości rocznicowych i imprez związanych z Projektem i/lub działalnością szkół, w których Projekt jest albo był realizowany,
5) prowadzenie w sposób systematyczny i ciągły dokumentacji Projektu,
6) współpracę z innymi organizacjami (w tym uczelnianymi kołami naukowymi).

Art. 6
§ 1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 2. Przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy Członków Stowarzyszenia.

 


ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


Art. 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Art. 8
§ 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy absolwent Projektu, mający pełną zdolność do czynności prawnych i dysponujący pełnią praw publicznych, który złożył pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
§ 2. Przyjęcia w poczet Członków zwyczajnych dokonuje Zarząd na podstawie prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej.

Art. 9
§ 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która udziela Stowarzyszeniu pomocy materialnej lub rzeczowej i zadeklaruje opłacanie składek członkowskich lub w inny sposób wspiera działalność Stowarzyszenia.
§ 2. Przyjęcia w poczet Członków wspierających Stowarzyszenie dokonuje Zarząd na podstawie prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej.

Art. 10
§ 1. Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla Projektu i/lub działalności Stowarzyszenia. W szczególności dotyczy to dyrektorów i nauczycieli z liceów, w których Projekt jest albo był realizowany.
§ 2. Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Art. 11
§ 1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem decydującym.
§ 2. Członek wspierający ma prawo:
1) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, a także brać udział w uroczystościach rocznicowych i imprezach związanych z Projektem i/lub działalnością szkół, w których Projekt jest albo był realizowany.
§ 3. Członek honorowy ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków bez prawa głosu,
2) brać udział w uroczystościach rocznicowych i imprezach związanych z Projektem i/lub działalnością szkół, w których Projekt jest albo był realizowany oraz uczestniczyć we wszystkich inicjatywach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

Art. 12
§ 1. Do obowiązków Członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,
3) regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich lub wspierania Stowarzyszenia w inny sposób.
§ 3. Członek honorowy stara się w miarę możliwości współdziałać ze Stowarzyszeniem oraz upowszechniać jego cele.

Art. 13
§ 1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia,
2) skreślenia z listy Członków w razie nie płacenia składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy po uprzednim dwukrotnym upomnieniu,
3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego w związku z naruszeniem postanowień Statutu, popełnieniem czynów nieetycznych oraz zatargami z innymi Członkami Stowarzyszenia,
4) całkowitej lub częściowej utraty zdolności do czynności prawnych,
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych,
6) śmierci Członka,
7) likwidacji osoby prawnej będącej Członkiem wspierającym,
8) pozbawienia godności Członka honorowego z powodu naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub powszechnie uznanych zasad współżycia społecznego.
§ 2. utracie członkostwa Stowarzyszenia w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1)-2), 4)-5) decyduje Zarząd, a o pozbawieniu godności Członka honorowego (ust. 1 pkt.8)) – Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3) wykluczenie Członka następuje uchwałą Zarządu na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
§ 4. Osobom skreślonym z listy Członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

 


ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA


Art. 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna
4) Sąd Koleżeński.

 


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW


Art. 15
§ 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz na rok.
§ 3. Walne Zebranie Członków może być również zwoływane na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków zwyczajnych oraz na wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 4. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i podaje do wiadomości Członkom, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

Art. 16
§ 1. Do Walnego Zebrania Członków należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
2) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków,
4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia,
5) nadawanie i pozbawianie godności Członka honorowego,
6) uchwalanie i dokonywanie zmian statutu Stowarzyszenia,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich,
8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 2. W przypadku rezygnacji członka władz Stowarzyszenia wymienionych w Art. 14 pkt. 2) – 4) przed upływem kadencji o uzupełnieniu składu decyduje Walne Zebranie Członków.
§ 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów:
1) w I terminie przy obecności co najmniej 1/4 liczby członków,
2) w II terminie, bez względu na liczbę członków.

Art. 17
W sprawach, w których postanowienia niniejszego Statutu nie określają właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Art. 18
[skreślony]

 


ZARZĄD STOWARZYSZENIA


Art. 19
§ 1. Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd w skład którego wchodzi 5 – 7 członków. Zarząd wybiera ze swojego grona: prezesa jego zastępców, sekretarza i skarbnika.
§ 2. Zarząd odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na 2 miesiące w miejscu oraz terminie uprzednio ustalonym przez sam Zarząd. Przewodniczącym posiedzenia Zarządu jest jego prezes, bądź, w razie jego nieobecności, wyznaczony przez niego Zastępca.
§ 3. Zarząd pracuje zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków planem pracy, z którego realizacji składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków.
§ 4. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby członków.
§ 5. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 6. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącymi sprawami, a w szczególności:
1) składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia,
3) przedkładanie projektów planów i sprawozdań z ich realizacji do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.
§ 7. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej.
§ 8. Na posiedzenie Zarządu mogą być zaproszeni pracownicy Fundacji, Banku, Członkowie wspierający i/lub honorowi Stowarzyszenia.
§ 9. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, składają dwaj dowolni członkowie Zarządu.
§ 10. Kadencja Zarządu wynosi 1 rok.

 


KOMISJA REWIZYJNA


Art. 20
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

Art. 21
§ 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
§ 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
§ 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub uprawniony przez niego członek uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.
§ 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
§ 6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

Art. 22
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków dotyczących działalności statutowej i finansowej,
3) kontrolowanie wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków oraz skarg i wniosków,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków oraz składanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Art. 23
Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

Art. 24
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy do roku.

 


SĄD KOLEŻEŃSKI


Art. 25
§ 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
§ 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
§ 3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.

Art. 26
§ 1. Do Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw dotyczących naruszenia przez Członków Stowarzyszenia postanowień Statutu, popełnienia czynów nieetycznych oraz zatargów powstałych między Członkami Stowarzyszenia.
§ 2. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie a orzeczenia zapadają bezwzględną większością głosów.
§ 3. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Walne Zebranie Członków.

Art. 27
Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) upomnienie,
2) zawieszenie w prawach Członka na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy,
3) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Art. 28
§ 1. Sąd Koleżeński składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
§ 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.

 


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA


Art. 29
§ 1. Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe.
§ 2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1) wpływy ze składek członkowskich oraz ze świadczeń Członków wspierających,
2) darowizny, spadki i zapisy oraz wpływy z ofiarności publicznej,
3) fundusze przeznaczone przez inne instytucje i organizacje na cele statutowe Stowarzyszenia.

 


ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA


Art. 30
Zmiany Statutu Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie Członków

1) w I terminie przy obecności co najmniej 1/4 liczby członków,
2) w II terminie, bez względu na liczbę członków.

Art. 31
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, likwidatorami są członkowie Zarządu.

Art. 32
W sprawach nierozstrzygniętych postanowieniami niniejszego statutu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

Warszawa, dnia 15 stycznia 2008 r.

Znowelizowano: 24 września 2016 r.